Dzisiaj jest: 23.4.2019, imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha

Regulamin


Regulamin Członkostwa, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz użytkowania Platformy („Regulamin”)

Poniższy Regulamin obowiązuje w zakresie Członkostwa, swiadczenia usług drogą elektroniczną oraz użytkowania Platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.instalpoland.pl, zdefiniowanej poniżej. Określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z Platformy, usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasad, jakimi kieruje się Usługodawca w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.
Na stronie tej określone zostały wszelkie zastrzeżenia prawne obowiązujące każdego Użytkownika, który odwiedza naszą Platformę. Odwiedzenie Platformy jest równoznaczne z akceptacja wszystkich, bez wyjątków, zastrzeżeń prawnych („Regulaminu”). Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami prawnymi. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji zastrzeżeń prawnych. Na Państwu, jako Użytkownikach Platformy, ciąży obowiązek sprawdzania wprowadzonych zmian i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Państwa z naszej Platformy, po wprowadzeniu zmian w zastrzeżeniach prawnych, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na ich treść.

Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=wdu20021441204

I. Postanowienia ogólne

 1. Platforma INSTAL Poland to projekt usług B2B, B2C której celem jest działanie na rzecz wsparcia, promocji i rozwoju sektora technologii instalacyjnych w Polsce, a także tworzenie wartościowych długofalowych relacji biznesowych, zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  ​​​​3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymogi techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych Użytkowników korzystających z Platformy,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług świadczonych przez Platformę w celu naruszającym obowiązujące prawo.
 4. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i bezpłatne w ramach wolnego dostępu.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin, a także na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług.


II. Definicje

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte nie wynika inaczej.


Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Usługi - usługi wykorzystujące technologie internetowe, świadczone przez Usługodawcę w związku z prowadzeniem Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Platforma - serwis internetowy prowadzona pod aktualnym adresem URL: http://adres www.instalpoland.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL i w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.
Usługodawca - podmiot śwaidczący usługi i zarządzający Platformą.
Użytkownik -  osoba fizyczna, w szczególności osoba działająca w imieniu podmiotu Członkowskiego, która dokonała rejestracji na Platformie, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika i tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy na rzecz zarejestrowanych Użytkowników, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, konsument w rozumieniu prawa, w szczególności osoba, której działalność i korzystanie z Platformy nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą, która akceptuje warunki Regulaminu i korzysta z Wolnego dostępu bez dokonania rejestracji, ale nie może korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Platformę Użytkownikom zarejestrowanym.
Podmiot Członkowski - zwana w dalszej części („Członkiem”) oznacza Użytkownika, który spełnił warunki procesu rejestracji, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas zakładania (rejestracji) konta na Platformie.
Profil zbiór danych o Użytkowniku, pozyskanych w procesie rejestracji i późniejszego korzystania z Platformy, podlegający ochronie zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności.
Konto - wpis istniejący w bazie danych Platformy, potwierdzający status bycia Członkiem, ktory daje możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta.
Panel zarządzania - narzędzie do zarządzania kontem.
Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej.
Katalog firm - zbiór informacji o Podmiotach Członkowskich, które zaakceptowały Regulamin i dokonały rejestracji na Platformie, wyraziły zgodę na gromadzenie danych w uporządkowany sposób w systemie informatycznym w ramach usług świadczonych przez Platformę oraz przeszły pozytywną weryfikację.
Pakiet członkowski - wpis wizerunkowy w Katalogu Firm Podmiotów Członkowskich, określony funkcjonalnie oraz ilościowo zakres usług zdefiniowany i świadczony przez Usługodawcę stosownie do opłaty członkowskiej.
Wolny dostęp - dostęp oferowany przez Platformę nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną.
Opłata członkowska - wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu członkostwa oraz świadczonych usług.
Wtórne wykorzystanie - publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.
Moduły platformy - elementy funkcjonalne, z których zbudowana jest Platforma, umożliwiające aktywność Firm członkowskich w serwisie, są to w szczególności: Moduły prezentacji B2B, Katalog Firm, Forum, Galeria, Pasek promocyjny, Afiliacja, Aktualności, Moduł ekspozycji produktów, Baza kontaktów, Baza zapytań ofertowych.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Treści (TGU) - treści zawarte na stronach Platformy, generowane przez Członków.

III. Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja na Platformie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Platforma oferuje zarówno usługi bezpłatne, jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na wolnym dostępie do informacji zawartych na Platformie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. newslettera, czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu Loginu i adresu e-mail lub samego adresu e-mail.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji na Platformie i wniesieniu  opłaty członkowskiej zgodnej z Cennikiem. Wówczas powstanie możliwość korzystania z zasobów zawartych w Platformie i dodanie wpisów wizerunkowych.


IV. Warunki świadczenia usług

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji usług, warunki spełniające minimalne wymagania techniczne są następujące:
  1. komputer oraz graficzna przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookie,

  2. połączenie z siecią internet,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. aktywny numer telefonu.

 2. Usługodawca świadczy usługi na zasadzie członkostwa w ramach opłat abonamentowych i nie wymaga podpisania jakiejkolwiek umowy.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę jest spełnienie przez kandydata na członka następujących warunków:
  1.  zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
  2.  prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3.  wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny komunikatów dotyczących Platformy,
  4.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę do celów statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych przez Platformę.
 4. Świadczenie usług następuje z chwilą potwierdzenia e-mailem przyjęcia Kandydata na Członka oraz nadaniem Certyfikatu.


V. Członkostwo

 1. Członkostwo w Platformie otwarte jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, związaną z szeroko pojętym sektorem technologii instalacyjnych, majacych siedzibę lub oddział na terenie Polski.
 2. Kategorie członkostwa określają zakres świadczonych usług za pośrednictwem Platformy.
 3. Platforma oferuje trzy typy członkostwa:
  1. Członkostwo Zwykłe,

  2. Członkostwo Premium,
  3. Członkostwo Premium PLUS.

 4. Przyjęcie w poczet Członków Platformy następuje poprzez wysłanie przez kandydatów zgłoszenia za pomocą  formularza elektronicznego dostępnego na stronie Platformy w trybie wypełnienia pól, dotyczącego wyboru kategorii członkostwa oraz zakresu świadczonych usług, a także wniesienia jednorazowej opłaty wstępnej oraz corocznej  opłaty członkowskiej.
 5. Przyjęcie w poczet Członków Platformy zostaje potwierdzone niezwłocznie e-mailem, po którym zostanie przesłany certyfikat członkostwa w formacie PDF. Członek Platformy otrzymuje Certyfikat członkostwa w formie elektronicznej PDF lub JPGE najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia do grona Platformy.
 6. Członkostwo w Platformie ustaje wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji,

  2. wykluczenia na wskutek nieprzestrzegania postanowień Regulaminu,
  3. nieuregulowania opłaty członkowskiej

 7. W przypadku kontynuacji członkostwa w kolejnym okresie, postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Usługodawcą, a członkiem zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy jego akceptacji.
 8. W szczególnych przypadkach Usługodawca ma prawo do zablokowania Członkowi dostępu do usług świadczonych w ramach Platformy oraz do odmowy usunięcia jego danych, zgodnie z postanowieniami Polityki Ochrony Prywatności.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca kandydata na członka oświadcza, że jest umocowana do jego reprezentowania.


VI. Konto Użytkownika

 1. Rejestracja na Platformie dostępna jest tylko i wyłącznie dla Użytkowników na rzecz, których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).
 2. Usługodawca umożliwia Członkom korzystanie z usług poprzez Platformę za pośrednictwem konta.
 3. Rejestracja w Platformie dla kandydatów na członków  jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Zarejestrowanie Firmy członkowskiej na Platformie polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą identyfikatora jakim są: adres e-mail podany w procesie rejestracji i hasło dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich ujawnienia.
 6. Konto zostanie aktywowane poprzez link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
 7. Utworzenie i rejestracja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VII. Płatności

 1. Kategorie członkostwa określają wysokość opłat członkowskich, które reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania członkostwa, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem. Wniesienie opłaty powoduje, po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy, lub w przypadku płatności kartą – po pozytywnym wyniku autoryzacji, aktywację konta Użytkownika.
 3. W celu uzyskania dostępu do dodatkowych usług oferowanych przez Platformę, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 4. W celu uzyskania dostępu do analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych oferowanych  za pośrednictwem Platformy, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów  obsługujacych te płatności.
 6. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w serwisie.
 7. Usługodawca może stosować bezpłatne lub o obniżonej cenie okresy próbne, których czas obowiązywania będzie określony przez Usługodawcę.
 8. Jeżeli usługa nie jest wskazana w cenniku jako odpłatna, to jest ona świadczona bezpłatnie.
 9. Nieuiszczenie opłaty członkowskiej w wymaganym terminie, skutkuje ograniczeniem bądź zawieszeniem świadczenia usług. Skorzystanie z tych uprawnień nie będzie rodziło po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności.
 10. W przypadku wystąpienia  z Platformy podczas okresu obowiązywania członkostwa, nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.


VIII. Licencje, treści generowane przez Użytkowników (TGU)

 1. Użytkownik, który posiada statut Członka, przyznaje Platformie INSTAL niewyłączne, ogólnoświatowe prawo i bezpłatne korzystanie z jego marek, logotypów, nazwy handlowej i wszelkich innych treści generowanych na stronach Platformy, umożliwiającej zawieranie, publikowanie i rozpowszechnianie poprzez Platformę na swojej stronie internetowej, na stronach internetowych swoich partnerów oraz na stronach internetowych stron trzecich. To prawo jest przyznawane na cały okres Członkostwa.
 2. Członek wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Usługodawcę materiałów i danych wprowadzonych prze niego do Platformy, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Platformy.
 3. Zakazane jest publikowanie na Platformie materiałów niezgodnych z polskim prawem  i niniejszym Regulaminem oraz wykorzystywanie ich na   Platformie w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Członek potwierdza, że Usługodawca posiada wszelkie prawa, tytuł własności i udziały we wszelkich kompilacjach, pracach zbiorowych i innych pracach pochodnych stworzonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem lub włączeniem treści generowanych przez Firmy członkowskie (TGU). Dostarczając TGU, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, ogólnoświatowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, wykorzystywanie jako hosta lub pamięci podręcznej, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie na rynek, dystrybucję, zlecanie dystrybucji, prywatne i publiczne odtwarzanie i/lub przekazywanie do publicznej wiadomości i udostępnianie, publiczne i prywatne wykonywanie, przekazywanie, zlecanie przekazywania, odgrywanie, eksponowanie, zmienianie, adaptowanie, ponowne formatowanie i/lub tworzenie prac pochodnych na podstawie TGU (ewentualnie zredagowanych i zmodyfikowanych przez usługodawcę według własnego uznania) oraz, promowanie tych TGU za pośrednictwem Platformy innych usług, produktów lub własności wskazanej przez Usługodawcę jako nośnik, znany obecnie lub opracowany w przyszłości, w celach redakcyjnych, komercyjnych, promocyjnych i wszelkich innych, przy czym Członek wyraża zgodę na udzielanie przez usługodawcę osobom trzecim podlicencji na TGU.
 5. Usługodawca posiada prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych  usług, narzędzi oraz sposobu działania Platformy, w tym trwałego skasowania zgromadzonych w bazie danych treści oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Platformą, z tytułu których Firmie nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.


IX. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były prawdziwe i aktualne. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w każdej chwili i bez uprzedzenia. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że informacje udostępnione na stronie będą wyczerpujące, precyzyjne i aktualne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na stronie bez jego zgody lub przez niego nie opracowane. Odpowiedzialność usługodawcy ogranicza się do szkód bezpośrednich, będących wynikiem istotnego błędu lub zamierzonego działania Platformy.
 3. Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu:

1. nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych na stronie,
2. szkód będących wynikiem działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych na stronie,
3. szkód bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje powstałych z powodu:           

1. wejścia lub niemożności wejścia na stronę,
2. wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika,
3. zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze strony.


X. Reklamacje

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamację w sprawach dotyczacych usług.
 2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Administracji Platformy pocztą elektroniczną na adres: admin@instalpoland.pl nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Platformy.
 3. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości w użytkowaniu Platformy. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje Administrator.


XI. Dostępność strony internetowej

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i godzą się na to, że:
  1. nie ma technicznej możliwości przygotowania strony serwisu wolnej od błędów,

  2. błędy mogą powodować czasową niedostępność stron Platformy,
  3. na funkcjonowanie stron Platformy mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub przyczyny niezależne od Usługodawcy.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania świadczenia usług w celu dokonania aktualizacji zawartości Platformy lub z powodu technicznych problemów.
 3. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przerw w świadczeniu usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy,

  2. zablokowania dostępu do zasobów Firm członkowskich zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, zawierających treści niecenzuralne oraz inne łamiące zasady dobrych obyczajów lub uzasadnione interesy usługodawcy.

  3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,


XII. Ochrona danych osobowych

 1. Ze względu na profesjonalny charakter Platformy, baza danych zawiera informacje o członkach, będących wyłącznie podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce.
 2. Dane podane przez Członków będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem Platformy oraz w celach marketingowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 nie dotyczy danych o przedsiębiorstwach, w tym osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Platforma nie gromadzi innych danych niż informacje o przedsiębiorstwach.
 4. Podane przez Członków ewentualne dane osobowe, będą przetwarzane przez usługodawcę dla potrzeb funkcjonowania Platformy. Usługodawca nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom. Członek ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 5. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane są usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać anonimowe informacje związane z wizytami na Platformie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie.
 6. Część danych Użytkowników prezentowanych na Platformie pochodzi z ogólnodostępnych źródeł takich jak: Internet czy Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 7. W przypadku odnalezienia nieprawidłowych danych Podmiotu Członkowskiegow bazie danych, należy zgłosić ten fakt drogą mailową w celu korekty bądź usunięcia wpisu.


XIII. Obsługa klienta

 1. Platforma zapewnia obsługę Użytkowników za pomocą strony.


XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnej zmiany  Regulaminu w każdej chwili i bez uprzedzenia. 
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Platformy.
 3. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z administracyjnym przedstawicielem usługodawcy e-mail: admin@instalpoland.pl

Załączniki:
 1. Nota prawna,
 2. Polityka Prywatności.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
DZIAŁAMY NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU SEKTORA TECHNOLOGII INSTALACYJNYCH W POLSCE. DOŁĄCZ DO NAS!